Zdravé zuby

V průběhu června proběhla v 1.- 3. třídách výuková hodina určená prevenci zubního kazu. Školu navštívila MDDr. Kaplánová, která se snažila děti systematicky seznámit s problematikou zubního zdraví. Přiměřeně věku se děti dozvěděly obecné informace o zubech, ústní hygieně a upřesnily si, proč je důležité si zuby čistit. Druhá část hodiny byla zábavnější, neboť si děti za pomoci svého zubního kartáčku vyzkoušely samotnou techniku čištění zoubků. A jak to dopadlo? Kdo měl odvahu, nechal si do pusy kápnout fialovou vodičku, která „zakouzlila“ a ukázala, jak samotné čištění zvládly.
Dětem se program velmi líbil a určitě je motivoval k lepší zubní prevenci a k pravidelné návštěvě stomatologa. Za děti a paní učitelky Mgr. Vladimíra Márová  foto

Příbramská ZŠ Školní zažila projektový den Bezpečně online

V prvním červnovém týdnu si žáci naší školy od prvních do devátých tříd na vlastní kůži mohli zopakovat, naučit se a utřídit informace týkající se kyberprostoru a jeho nástrah.
Na několika místech po celé škole byly pro žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí z České republiky s následnou diskuzí. Celým dnem své mladší spolužáky provázeli žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. Digistopa – obkreslená noha žáka s informací, kde všude po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal nesmazatelnou stopu. Během projektu měly všechny děti možnost napsat své postřehy na Cyberwall, která představovala klady a zápory celého virtuálního světa. Práce všech žáků budou k vidění do konce školního roku v zimní zahradě naší školy.
Projekt měl neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké veřejnosti a naši žáci se již nyní dožadují jeho pokračování v dalším školním roce. Za jeho přípravu a realizaci patří všem zúčastněným obrovský dík. 
Za organizátory Mgr. Jaroslava Krešová  foto

Přednáška pro rodiče – Kyberprostor a jeho nástrahy

Dne 21.5. v odpoledních hodinách k nám na školu zavítal pan PhDr. Mgr. Jan Traxler, odborník na kyberproblematiku, aby vedl jednu z cyklu přednášek pro rodiče s názvem Kyberprostor a jeho nástrahy. Přítomní rodiče i pedagogové si mohli utřídit poznatky a informace z této oblasti. Přednáška probíhala ve velmi příjemné atmosféře, pan Traxler byl vždy pohotový a dokázal reagovat s vtipem a důstojností jemu vlastní na všechny dotazy přítomných. Za vedení přednášky mnohokrát děkujeme a rodičům přejeme, ať naleznou cestu, jak s dětmi zvládat nástrahy kyberprostoru.

Protože toto téma je každým dnem aktuálnější a děti samy mnohdy neví, co je v kyberprostoru čeká, rozhodla se naše škola uspořádat projektový den s názvem Bezpečně online, který bude probíhat celé úterý  4. června. Mgr. Jaroslava Krešová  (metodička prevence)

Látková prevence

Díky naší bývalé žákyni Markétě Kořínkové, která je studentkou adiktologie 1.LF UK Praha jsme se měli možnost seznámit  částečně s programem  LÁTKOVÉ PREVENCE, který nás velice zaujal. Po celou dobu jsme pracovali interaktivně a dozvěděli se různé mýty z této oblasti.
Za společenskovědní seminář Mgr. Hana Rubá

Dopravní výchova

1. a 3. dubna 2019 se 5. – 8.ročníky zúčastnily projektu v rámci dopravní výchovy. V galerii nejprve žáci shlédli videa od BESIPU na téma Cyklista, Chodec a Vidět a být viděn.Poté vyplňovali křížovky věnované těmto videím. V učebně školní družiny pak procházeli stanovišti s dopravní tématikou – pojmenovávali části jízdního kola, popisovali složení autolékárničky, třídili a pak i poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace na modelech křižovatek. S celou organizací nám pomáhali žáci 9.C, za což jim chceme touto cestou poděkovat. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš   foto

Kolečko Integrovaného záchranného systému

Dne 2.4. bylo pro žáky třetích tříd připraveno pestré a aktivní dopoledne, při kterém na čtyřech stanovištích získávali vědomosti o našich integrovaných sborech.
Se zdravotnicí si tak prošli zásady první pomoci. Policisté děti seznámili s jejich náplní práce a povinnostmi. Vojáci s sebou přinesli části výstroje a výzbroje, které si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, potěžkat a osahat. Nejoblíbenějším stanovištěm se pak stalo to s vězeňskou službou, o jejíž existenci a funkci děti většinou slyšely poprvé a byly naprosto nadšené z interaktivních ukázek a vedení celého programu.
 Dětem se celé dopoledne moc líbilo, a kromě zážitků si odnesly celou řadu důležitých informací a odpovědí na své všetečné dotazy. Všem pak na závěr patří naše veliké díky za příjemně strávený čas mimo školní lavice. Mgr. Jaroslava Krešová    foto

Čas proměn v 6. a 7. ročnících

Dne 28.3. se žáci šestých ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným, které si pro ně připravila Mgr. Monika Podlahová. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Čas proměn a část pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické i sociální. V závěru nechyběla jak veřejná, tak zcela soukromá diskuze s paní lektorkou. Podobný program čekal i pro dívky 7. ročníků, které na závěr obdržely malý dárek v podobě balíčku s hygienickými potřebami. 

Mgr. Jaroslava Krešová

Stmelovací kurz Odyssea ve 4. ročníku

V týdnu od 19. do 22.3. se žáci 4. tříd společně s třídními učitelkami zúčastnili preventivního programu všeobecné primární prevence rizikového chování společnosti Odyssea. Kurz byl zaměřen na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, prevenci šikany, prohlubování vzájemných vztahů ve třídě a rozvoje dovedností spolupráce. Děti si program užily a velice pěkně spolupracovaly. Přejeme jim, ať jim jejich nadšení a chuť spolupracovat vydrží i v běžné školní praxi. Mgr. Jaroslava Krešová