Projekty

rodice_vitani kingball Výsledek obrázku pro super naturerecyklohrani odyssea mlekocomeniaskolicka
eu eeagrantsovocelogo-agency-LINE

 

Program Super-Nature – dynamický a zážitkový kurz výuky anglického jazyka v první a ve druhé třídě metodou Helen Doron. Pomocí obrázků o přírodě, ekologii, zvířatech, rostlinách  a o světě okolo se žáci učí slovní zásobu a vytváří první rozhovory. Výuka je propojena s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou. Metody a formy práce jsou založeny pouze na poslechu, pozorování, imitaci a hře.

Basic Mathematical Terminology – CLIL – projekt, ve kterém je obsah odborného předmětu matematika spojen s cizím jazykem. Probíhá v hodinách angličtiny a matematiky v osmé třídě. Žáci z velké části pracují samostatně dle vlastního tempa v internetovém prostředí, k dispozici mají také učebnici. Učitel angličtiny kontroluje jejich domácí práci a v hodinách angličtiny probíhá procvičování získaných frází. V hodinách matematiky pak následně  žáci procvičují  fráze  a termíny formou tzv. language showers, kdy si přečtou fráze či pojmy anglicky, vysvětlí je, popíší jednoduché početní úkony.

Ptáci a lidé – celoškolní projekt, který rozšířil stávající přírodopisný projekt v 7. ročníku do ostatních ročníků a předmětů. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s ekosystémy, s životním prostředím ptáků, přiblížit jim život ptáků v našich podmínkách a dovést je k uvědomění si vlivu člověka na přírodu. Projekt je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchovy ve spojení s pracovní činností, výtvarnou výchovou, přírodopisem (přírodovědou), hudební výchovou, informatikou a českým jazykem.

Figurková školička – určená pro děti ve věku od 4 do 8 let, a zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Děti se formou školy hrou učí základním postupům logického myšlení, abstraktního vnímání a kreativního uvažování. Na šachovnici se šachovými figurkami je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod.

TAKTIK – mezinárodní matematický seminář, který obsahuje zajímavé a kreativní úlohy.

Recyklohraní – celostátní ekologický projekt pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

Školní mléko – žáci si mohou na vrátnici zakoupit dotované krabičkové mléko 

Ovoce do škol – žáci 1. – 5. tříd dostávají jedenkrát týdně ovoce nebo zeleninu zdarma