Pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

pro Vaši orientaci jsem pro Vás připravila několik informací týkajících se přijímacího řízení na SŠ

 • ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 

2 přihlášky(dva obory vzdělávání)

 • formulář přihlášky poskytne základní škola. V elektronické podobě si můžete přihlášku stáhnout

na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 • uchazeč vyplní čitelně přihlášku na daném tiskopisu, včetně lékařského posudku zdravotní způsobilostia hodnocení za I. pol. a II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. ročníku ZŠ potvrzené a podepsané ředitelem ZŠ (doplňte i rodné číslo!)
 • uvedené pořadí škol v přihlášce není závazné,o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • uchazeč se  speciálními vzdělávacími potřebamidoloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení. Žák odevzdá přihlášky k potvrzení nejpozději do 22. 2. 2019
 • uchazeč odevzdá stejně vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy do denní  formy vzdělávání řediteli střední školy do  března 2019 (do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2018) → vyplnit dvakrát TOTOŽNĚ! (neměnit pořadí škol – pořadí neznamená preferenci)
 • termín jednotné přijímací zkoušky:
 • – pro obory vzdělávání, včetně nástavbového studia dubna 2019
 • termín jednotné přijímací zkoušky:
 • – pro obory vzdělávání, včetně nástavbového studia dubna 2019
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky a 14. května 2019
 • Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a nekoná se při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem.
 • Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2019.

 Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí. Spolu se dvěma přihláškami vydává škola žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání!

Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Konzultace: čtvrtek od 14,30 – 16,00 hod., nebo kdykoliv (prosím domluvit termín schůzky předem)  telefonicky: 318 626 315, 724 244 153 nebo e-mailem : ruba@7zs.pb.cz

Přeji vám v novém roce mnoho šťastných chvil s vašimi dětmi.                            Mgr. Hana Rubá

 

 

Informace z MŠMT a NIDV 11_2018