Pro žáky 9. tříd

pozvankaSdělení_MSMT-22351-2017

Vážení rodiče,
pro Vaši orientaci jsem pro Vás připravila několik informací týkajících se přijímacího řízení na ŠŠ
• přijímací zkoušky dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – stanoví ředitel školy SŠ
• ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
• pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (dva obory vzdělávání)
• formulář přihlášky poskytne základní škola. V elektronické podobě si můžete přihlášku stáhnout na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
• uchazeč vyplní čitelně přihlášku na daném tiskopisu, včetně lékařského posudku zdravotní způsobilosti a hodnocení za I. pol. a II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. ročníku ZŠ potvrzené a podepsané ředitelem ZŠ (doplňte i rodné číslo!)
• uvedené pořadí škol v přihlášce není závazné o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
• uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
• vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení
• uchazeč odevzdá stejně vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2018 (do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2017)
Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12.– 28. dubna 2018, do ostatních oborů 22. – 30.dubna 2018
V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 12. a 16. dubna 2018. První náhradní termín je stanoven na 10. května 2018, druhý na 11. května 2018. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28.dubna 2018.
Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí, a to v termínu nejdříve 22. dubna 2018. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání!
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.
Konzultace : čtvrtek od 14,30 – 16,00 hod., nebo kdykoliv (prosím domluvit termín schůzky předem) telefonicky: 318 626 315, 724 244 153 nebo e-mailem : ruba@7zs.pb.cz
Přeji vám v novém roce mnoho šťastných chvil s vašimi dětmi
Mgr. Hana Rubá