Pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

pro Vaši orientaci jsem pro Vás připravila několik informací týkajících se přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017
Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy (dva obory vzdělání). Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí.

Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.

Pro školní rok 2016/17 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) . Uchazeč vyplní čitelně přihlášku na daném tiskopisu (včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti – potvrzení lékaře na přihlášce (na vydání posudku mají lékaři lhůtu 10 dnů) a hodnocení za I. a II. pol. 8. roč. a  I. pol. 9. roč. Pokud se žák hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Přihlášku odevzdá uchazeč (za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce) řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín Aktivita
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.  Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné SŠ, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna.

 Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

  1. a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  2. b)výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
  3. c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  4. d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Podrobné informace na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně
/vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 59 až 61 školského zákona

Další informace lze získat na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz

Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

Do konce ledna obdrží žáci naší školy 2 přihlášky a zápisový lístek

PŘIHLÁŠKY PROSÍM PŘEDLOŽIT KE KONTROLE A POTVRZENÍ VÝCHOVNÉ PORADKYNI DO 21.2.2017

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na uvedených tel. číslech:

318 626 315, 724 244 153

Konzultace: čtvrtek od 14,30 – 15,30 hod., nebo kdykoliv (prosím domluvit termín schůzky předem→ telefonicky: 318 626 315, 724 244 153 nebo e mailem: ruba@7zs.pb.cz)

Přeji vám  v novém roce mnoho šťastných chvil s Vašimi dětmi.  Mgr. Hana Rubá – výchovná poradkyně

informace ke stažení v pdf: zpravodaj-pro-rodice