Min. preven. program

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Naším cílem je vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole, vzdělávání a výchova v oblasti zdravého životního stylu, občansko-právní i etické výchově. Věnujeme pozornost rizikovým skupinám, školnímu poradenství i spolupráci s rodiči, jasnému vytyčení řešení výchovných problémů, zajištění široké nabídky volnočasových aktivit. V případě výskytu nežádoucích jevů jejich včasné řešení. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu vedeme žáky k dobrým mezilidským vztahům, k úctě sebe sama i ostatním lidem, k vlastní odpovědnosti za své chování, ke zlepšení vzájemné komunikace.

V hodinách probíhá výuka zaměřená na aktivní sociální učení. Využíváme prožitkové metody, skupinové a projektové vyučování. Nabízíme žákům možnosti aktivního využití volného času. Témata prevence jsou uplatněna a zařazena do jednotlivých předmětů a jsou součástí učebních plánů.

Samostatnou a obsáhlou kapitolu prevence tvoří aktivity mimo vyučování – zájmové činnosti, družiny a školní kluby, ale i ozdravné pobyty, výlety a exkurze.

Primární prevenci má na starosti třídní učitel a školní metodici prevence a velmi aktivně se podílí na prevenci výchovná poradkyně. Od 5.ročníku máme v rozvrhu začleněny třídnické hodiny.

S jednotlivými tématy se děti na 1.stupni setkávají především v prvouce, přírodovědě a dramatické výchově. Pro jednotlivé ročníky je zpracovaná strategie prevence. Cílem primární prevence v tomto věku je prohlubovat dovednosti, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Zároveň předat jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku včetně vymezení základních pravidel chování. Primární prevence je zaměřena mj. na zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou,správnou životosprávu, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc apod.

Cílem primární prevence na 2. stupni je rozvoj sociálních dovedností především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod. Zásadní místo zde mají specifické programy primární prevence zaměřené např.na problematiku návykových látek, jejich účinky a rizika, na pravidla soužití ve skupině (šikana), toleranci k menšinám a jiným názorům (rasismus, extremismus), obranu před manipulací, právní vědomí, sexuální výchovu. Prevence na 2. stupni se prolíná v jednotlivých předmětech a je součástí třídnických hodin.

Pro rodiče jsme zpracovali brožuru Hovoříme s rodiči o primární prevenci základního rizikového chování, seznamující s jednotlivými typy nežádoucího chování žáků a návody s odkazy, jak by je rodiče měli řešit.