VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 9. ROČNÍKU ZŠ 2017

Testování proběhlo na naší škole ve dnech 17. – 20.5. 2017. Testy pro žáky připravila ČŠI a každý z nich byl připraven na 75 minut čistého času řešení. Za každým testem byl připojen krátký dotazník žáka, týkající se vztahu žáka k testovanému předmětu.

Ve středu se začalo testováním Anglického jazyka. Test obsahoval 10 úloh zacílených na ověření úrovně A2 podle evropského jazykového referenčního rámce (SERRJ). Přibližně polovina úloh byla zaměřena na úlohy s poslechem, třetina úloh ověřovala porozumění čtenému. Ve zbývajících úlohách bylo nutno zvládnout vybrané gramatické jevy a běžnou slovní zásobu. Ve čtvrtek na naše žáky čekalo testování ze Zeměpisu. Test obsahoval 41 úloh zaměřených na místopis ČR, Evropy a světa, základní poznatky o světovém hospodářství, stavbu Země, Zemi jako vesmírnému tělesu, zeměpisným souřadnicím a časovým pásmům či práci s měřítkem mapy. A v pátek na žáky čekala Matematika. Test obsahoval 20 úloh, ale byl časově asi nejnáročnější. Úlohy byly zaměřeny na základní početní dovednosti, poměry a procenta, obvod a obsah rovinných útvarů, povrch a objem krychle a kvádru, úpravu výrazů apod. Přibližně polovina úloh měla formu slovní úlohy. Obtížnost úloh se prý mírně stupňovala směrem ke konci testu.

Déváťákům děkuje za účast. A ať nezapomenou na základě vstupních hesel zjistit své výsledky: https://set.csicr.cz/Vysledky/                           Mgr. Monika Průchová