Zdravotní zůsobilost dítěte

infooZdravotní způsobilost dítěte – vlastní formulář je ke stažení v Dokumentech – formuláře pro rodiče >Vážení rodiče,
chtěla bych Vás požádat o spolupráci v oblasti bezpečnosti žáků naší školy. Škola jako subjekt má v učebním plánu nejen výuku tělesné a sportovní výchovy, ale je i organizátorem zájmové činnosti se sportovní náplní, pořádá projekty a exkurze se sportovním zaměřením, spolupodílí se na organizaci sportovních soutěží, vysílá žáky školy na ozdravné pobyty či se děti účastní plavecké výuky Všechny tyto aktivity vyžadují zvýšený dohled nad bezpečností dětí a je nejen v zájmu našem, ale i Vás rodičů, aby ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti žáků naší školy bylo tím nejdůležitějším, co k výše uvedeným aktivitám patří. Proto je i potřeba v zájmu ochrany zdraví žáků školy podniknout takové kroky, které nám všem tuto práci usnadní. Jedním z nich je pak lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáků školy.
Zdravotní způsobilost dítěte ve škole vychází z legislativy Ministerstva zdravotnictví České republiky, ale také z Občanského zákoníku.
Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.422/2013 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti má škola povinnost vyžadovat před odjezdem na ozdravný pobyt posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.
Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo vyhlášku č.391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Dle této vyhlášky a dle stanoviska Legislativní rady Výkonného výboru České unie sportu s ohledem na ustanovení §2900 Občanského zákoníku, které stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám), je na zvážení subjektů, které organizují sportovní soutěže, plavecké kurzy, cyklistické exkurze a také hodiny tělesné či sportovní výchovy, zda jako jednu z podmínek účasti na těchto akcích bude vyžadovat lékařskou prohlídku. Vzhledem k tomu, že jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Česká unie sportu bez ohledu na sportovní odvětví může jen doporučit, aby byly prohlídky vyžadovány, stejné stanovisko zastává i Základní škola, Příbram VIII, Školní 75. Nová vyhláška totiž stanovuje, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců, je to organizátor akce (v tomto případě škola), kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce.
Školou vydaný formulář zároveň splňuje i výše uvedené podmínky pro účasti dítěte na zotavovací akci, proto škola bude vyžadovat zdravotní posudek vždy jen jednou ročně, a to na začátku nového školního roku. Zároveň je posudek platný i pro mimoškolní činnost (letní tábory, sportovní kurzy apod.), proto každému na požádání vystaví fotokopii tohoto posudku.
Děkujeme za pochopení.       Mgr.Dana Křápková, ředitelka školy