Mikrobiální svět na dlani podruhé, žáci v akci

Po teoretickém základu, který si žáci devátých ročníků odnesli z přírodovědné besedy minulého týdne, jsme se ve středu 19.1.2022 vydali do mikrobiálních končin naší školy. Žáci rozdělení do skupin si nejprve vytipovali místa, kde by očekávali největší zastoupení mikroorganismů, zejména bakterií a hub. Nezbývá už nic jiného než nasadit ochranné brýle, rukavice, pláště a jdeme do akce! Žáci postupně prošli celou školou, nevynechali kupříkladu školní klavír, světelné vypínače, zábradlí, parapety či kliky od dveří. Odebrané vzorky pomocí inokulačních kliček přenášeli do živných substrátů v Petriho miskách, které jsou speciálně vybrané pro naše zkoumané mikroorganismy. Můžeme tedy očekávat rozsáhlou kultivaci v nejbližších dnech. Z minulého týdne nám zůstala hypotéza nad účinností běžných čistících prostředků, například Listerinu, Jaru nebo Sanytolu, a tak na polovinu petriho misek jsme nanesli vzorky těchto přípravků a uvidíme, jaké účinky se dostaví. Nechme se překvapit… Bc. Tadeáš Balík foto z akce

Preventivní program – dospívání

V pátek 14.1. se žáci a žákyně 6., 7. a 8. ročníků zúčastnili preventivních přednášek na téma dospívání. Jejich průvodkyní touto oblastí byla paní Mgr. Monika Podlahová, která dětem přiblížila všechny fyzické i duševní změny, které je v průběhu dospívání potkají. Žáci měli možnost diskuze a dotazování se. Někteří velmi rádi tyto možnosti využili. Mgr. J. Krešová

Beseda, Mikrobiální svět na dlani

Ve středu 12.1.2022 zavítal na naši školu student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zaměstnanec Mikrobiologického ústavu Praha, laboratoře biotransformace, Jakub Červený k příležitosti probíhajícího školního projektu Mikrobiální svět na dlani. Žáci devátých ročníků tak měli možnost během besedy proniknout do tajů přírodovědného bádání se zaměřením na mikrobiální svět kolem nás. V úvodní části se žáci seznámili s náplní laboratorní práce přírodovědných oborů, problematikou mikrobiálních kultivací a riziky patogenních bakterií a hub. V této souvislosti se rozběhla volná diskuze nad účinností běžně dostupných dezinfekčních prostředků, čemuž se v rámci našeho projektu budeme také věnovat. To by to nebyla chemie, abychom besedu nezakončili barevným pokusem, a tak si žáci na závěr vyzkoušeli detekci frekventovaně užívaných činidel napříč spektrem chemických reakcí. Milovníci zkoumání, pokusů a bílého pláště si tak přišli na své! Bc. Tadeáš Balík fotky z akce

Anglická konverzační hodina 12.1.2022

Ve středu 12.1.2022 měli žáci 6.,7. a 8. ročníků možnost anglicky konverzovat se studentkou psychologie z USA Karolínou Novou. Karolína přijala pozvání a anglicky žákům představit dosavadní sportovní a studijní kariéru. Od dětství hraje volejbal a v současné době úspěšně reprezentuje universitní tým v New Yorku, kde i současně studuje obor psychologie. Příbramská rodačka chlapce a děvčata velmi zaujala. Konverzovali v angličtině, prohlédli si ocenění získané v USA, Kája jim ochotně pomohla se případně anglicky vyjádřit. Děti byly velmi zaujaté životním příběhem Karolíny a měly mnoho dotazů. Všichni se těší na další zajímavé konverzační hodiny. Ing. Nikol Eliášová

fotky z akce

Desatero primární prevence

V posledním předvánočním týdnu byl do hodin občanské výchovy, světa práce, společenskovědního semináře, chemie a  přírodopisu zařazen zajímavý projekt nesoucí název Desatero primární prevence. Žáci napříč ročníky si společně s učiteli představili jedno z deseti nabízených témat, zhlédli krátké video s příběhem z běžného života, diskutovali o problémech zobrazených ve videu a pak společně vyplnili online dotazníky, které byly součástí projektu. Nechybělo závěrečné shrnutí, které často přimělo děti k zamyšlení nad danou problematikou, vedlo k dalším otázkám a reflexím. Věříme, že tento projekt byl pro děti přínosný. Vyučující 2. stupně