Pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

pro Vaši orientaci jsem pro Vás připravila několik informací týkajících se přijímacího řízení na SŠ

 • ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 

2 přihlášky (dva obory vzdělávání)

 • formulář přihlášky poskytne základní škola. V elektronické podobě si můžete přihlášku stáhnout

na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 • uchazeč vyplní čitelně přihlášku na daném tiskopisu, včetně lékařského posudku zdravotní způsobilostia hodnocení za I. pol. a II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. ročníku ZŠ potvrzeného a podepsaného ředitelem ZŠ (doplňte i rodné číslo!)
 • uvedené pořadí škol v přihlášce není závazné,o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • uchazeč se  speciálními vzdělávacími potřebamidoloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení. Žák odevzdá přihlášky k potvrzení nejpozději do 24. 2. 2020
 • uchazeč odevzdá stejně vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy do denní  formy vzdělávání řediteli střední školy do  března 2020 (do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2019) → vyplnit dvakrát TOTOŽNĚ! (neměnit pořadí škol – pořadí neznamená preferenci)

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a nekoná se při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem.
 • Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2020.

Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí. Spolu se dvěma přihláškami vydává škola žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání!

Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Konzultace: čtvrtek od 14,30 – 16,00 hod., nebo kdykoliv (prosím domluvit termín schůzky předem)  telefonicky: 318 626 315, 724 244 153 nebo e-mailem: ruba@7zs.pb.cz

Přeji vám v novém roce mnoho šťastných chvil s vašimi dětmi.                          Mgr. Hana Rubá


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme dne 26.11. v 16,00 hodin do Galerie naší školy na setkání se zástupci SŠ a výchovnou poradkyní, kde Vám budou předány informace o školách včetně přijímacího řízení. Po skončení bude následovat třídní schůzka ve třídách.


Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2019. Zaslána na střední školu  musí být do 2. 12. 2019.

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020  [PDF, 325 kB]

Informace: