Poradenské pracoviště

Na škole pracuje výchovná poradkyně a speciální pedagog pro integrované děti, který vyučuje ve třídách TIP od druhé do páté třídy. Spolupracujeme s PPP Příbram, SVP Příbram, OSPOD MěÚ Příbram a Policie ČR.

V rámci programu TIP probíhá každoročně pravidelná depistáž v 1. ročnících se zaměřením na grafomotorické dovednosti dětí. V prostorách školy (keramická dílna) pracuje s dětmi, které mají obtíže v grafomotorice, terapeutka PPP.

Je zřízeno poradní místo pro žáky, rodiče i učitele pod názvem „Vrba“, které je během přestávek po celý den volně přístupné žákům.


Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Rubá   ruba@7zs.pb.cz

Konzultační hodiny: vždy po předchozí domluvě
Tel.: 318 626 491, linka 14; mobil 724 244 153

V čem vám může být výchovný poradce nápomocen:
– poskytuje pedagogické poradenství a konzultace
– ve spolupráci s vyučujícími a rodiči eviduje a pomáhá žákům, kteří mají problémy
v chování (diagnostika potíží s následnou odbornou péčí)
– řeší s rodiči problémy jejich dětí, případně doporučuje případně jiné možnosti
(odborná vyšetření v PPP, SVP, krizovou intervenci, atd.)
–  v případě potřeby je v kontaktu s rodiči a společně se domlouvají na postupu při
řešení problému
–  nabízí semináře pro rodiče (podle zájmů)
– informuje o přijímacím řízení na SŠ


Poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané:
Mgr. Eva Šináglová  pro 1. stupeň  sinaglova@7zs.pb.cz      Tel.: 318 626 491, linka 16
Mgr. Lucie Bernatová pro 2. stupeň

V čem vám může pomoci
– ve spolupráci s vyučujíci a rodiči eviduje žáky, kteří mají nastavená podpůrná opatření (diagnostika potíží v PPP s následnou odbornou péčí)
– vedení dokumentace žáků vyžadujících individuální přístup (legislativní proces v inkluzivním vzdělávání)
– podpora a zajištění vzdělávání – 1. stupeň PO
– podpora ve vzdělávání žáků 2. – 5. stupně PO
– spolupracuje při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a plánu pedagogické podpory ( PLPP) na základě návrhu PPP (průběžná kontrola a plnění)
– individuální speciálně–pedagogická péče v rámci školy mimo kmenovou třídu


Školní metodik prevence rizikového chování:        Mgr. Jaroslava Krešová (2. stupeň)

provádí primární prevenci
realizuje preventivní programy (šikana, kyberšikana, extrémismus….)
zajišťuje metodické pomůcky, informace a kontakty

Velmi důležitá je pro nás spolupráce, která je založena na naší vzájemné komunikaci a náplní je hledání řešení v případě, že se vyskytnou problémy, které ovlivňují spokojenost našich dětí a vás rodičů.

Nezapomínejme, že výkony nás všech ovlivňuje i prožívání osobních krizí či závažných situací v rodině a často je třeba pro naše děti i nás samotné hledat nejpřijatelnější varianty pro „přežití“ zátěžových situací.

Činnost školního pedagogicko – psychologického poradenství probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se podílí další instituce a odborníci