Úprava řádu ŠD

radovky_trnova_info_panacek

 

Upozornění na změnu v řádu ŠD v části II., Provoz a vnitřní režim. Nové znění:

Přihlašování, odhlašování a vyloučení
O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
Žáci se přihlašují na základě písemné přihlášky první školní den, kdy probíhá zápis a v průběhu roku za
předpokladu, že do jednoho oddělení lze maximálně zapsat 30 pravidelně docházejících žáků.
V případě většího zájmu než je  kapacita oddělení jsou žáci přijímáni podle těchto kritérií:
1., 2 a 3. tř. – žáci zaměstnaných matek
4. a 5 tř. – žáci, kteří žijí pouze s jedním zaměstnaným rodičem
žáci dojíždějící
žáci podle vzdálenosti bydliště a věku  žáka
1.- 5 tř.  – žáci matek na mateřské dovolené a nezaměstnaných matek
Zákonní zástupci přihlášeného žáka zaznamenají na zápisním lístku rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a další osoby pověřené vyzvedáváním žáka.

Odhlásit mohou žáka pouze zákonní zástupci, a to na základě písemného sdělení.

Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák  soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD , dále žáka, který nenavštěvuje ŠD alespoň 3x v týdnu v případě potřeby volného místa nebo žáka zákonných zástupců, kteří  nehradí úplatu za družinu.